Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Emre ÜNALOrman Mühendisliği, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1979

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı 18200 ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 27 57 (3305)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : hemre@karatekin.edu.tr     h_emreunal@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

Hasan Emre Ünal, 1979 yılında Ankara´da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara´da tamamladı. 2000 yılında kazandığı Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümününden 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında yükseklisans öğrenimine başladı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında yükseklisans öğrenimini tamamladı. Doktora öğrenimine devam etmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 35. maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalına görevlendirildi. 30.10.2014 tarihinde doktora eğitimini tamamlayan Ünal 09.01.2015 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Lisans 2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2008
Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Doktora 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Türkiye´de Orman Fakültelerinin Orman Ekonomisi Anabilim Dallarındaki Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
Danışman: Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN
  
Doktora Tezi : Göçün Kırsal Değişme ve Tarımsal Üretime Etkisi: Çankırı İli Köyleri Üzerine Bir Araştırma
Danışman: Prof. Dr. Erol DEMİR

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Verdiği Lisans Dersleri 

GENEL EKONOMİ
ORMANCILIK POLİTİKASI
ORMANCILIKTA PAZARLAMA
ORMANCILIK MUHASEBESİ
ORMANCILIK YÖNETİM BİLGİSİ


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

KIRSAL KALKINMA VE ORMAN KÖYLERİ
ORMAN TOPLUM İLİŞKİSİ
DÜNYA EKONOMİSİNDE ORMANCILIK


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Özden, S., Kılıç, H., Ünal, H.E., Birben, Ü., 2012. Orman Yangını İnsan İlişkisi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, 68 s., ISBN 978-9944-0048-7-9, Ankara. .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Karaca, A., 2018. Orman kaynaklarına ilişkin toplumsal algının incelenmesi (Çankırı kent merkezi örneği). Türkiye Ormancılık Dergisi.  

2.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Clean Development Mechanism. Eurasian Journal of Biology and Ecology.  

3.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2013. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2): 192-201..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., 2018. Hızlı Kırsal Değerlendirmeden Katılımcı Kırsal Değerlendirmeye: Benzerlikler, Farklılıklar, Avantajlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.  

2.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Küresel Orman Kaynaklarının Durumu ve Eğilimlerdeki Değişimler: 1990-2015 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

3.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri.. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2): 146-156..  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. Ekosistem Hizmetleri. Ecology 2018.  

2.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. From Rapid Rural Appraisal to Participatory Rural Appraisal: Similarities, Differences and Advantages. International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS).  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. The Role Of Forests And Forestry For Rural Poverty In Turkey. International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS).  

4.

Birben, Ü., Ünal, H.E., 2017. Economıcs Of The Medıcınal And Aromatıc Plants (Maps) In Developıng Countrıes. I. Internatıonal Congress On Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural and Healthy Lıfe”.  

5.

Birben, Ü., Ursavaş, S., Ünal, H.E., 2017. An Assessment of Non-Wood Forest Products in Turkey. I. Internatıonal Congress on Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural and Healthy Lıfe”.  

6.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Clean Development Mechanism. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF).  

7.

Birben, Ü., Ünal, H.E.,Gençay, G., 2016. Legal Framework for Protected Areas in Turkey. 17th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development.  

8.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2016. Rural Development and Forests in Turkey. 17th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development.  

9.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2015. A Legal Analysis on Turkish Forest Legislation in Terms of Legally Binding Agreement on Forests in Europe. 16th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Brasov, Romania-May 19-22 2015 .  

10.

Özden, S., Kılıç, H., Ünal, H.E., Birben Ü., 2013. Who burns forests and why?. 3rd Mediterranean Forest Week. Tlemcen Algeria.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., , 2015. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi,14-17 Ekim 2015, Trabzon.  

2.

Birben, Ü. Açıkgöz, M., Ünal, H.E., Ursavaş, S. , 2014. Orman Karbon Piyasaları Üzerine Bir Değerlendirme. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs (Poster Bildiri).  

3.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2014. Avrupa Birliği Su Kaynakları Yönetimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 17-19 Eylül 2014, Çankırı.  

4.

Birben, Ü., Türker, Y. Ö., Ünal, H.E., 2013. Doğa Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Ekosistem Hakkı. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya..  

5.

Birben, Ü. Ünal, H.E., Özden, S., 2012. 2013 Avrupa Orman Sözleşmesi Gayriresmî Belgesinin Ulusal Orman Mevzuatı Açısından İrdelenmesi. 3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim, İstanbul. .  

6.

Özden, S., Ünal, H.E., 2011. Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2-3 Haziran, İzmir.  

7.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Küresel Isınmanın Turizm Üzerindeki Etkileri. . 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, s: 341-349..  

8.

Ünal, H.E., Özden, S., , 2009. Orman Ekonomisi Anabilim Dallarının Uluslararası İndekslerde Taranan Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 2. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Isparta.  

9.

Erdönmez, C., Tolunay, A., Ünal, H.E., Özden, S., 2008. Bir Bölüm Meslek Mensubunun Türkiye’deki Orman Mühendisliği Eğitim ve Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, 150. Yılında Türkiye`de Ormancılık Eğitimi bildiriler kitabı, sf 123-130, 20-22. Mart 2008, Ankara.  

10.

Özden, S., Ünal, H.E., 2008. Türkiye’de Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerinin Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, “150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi bildiriler kitabı, sf 161-170, 20-22. Mart 2008, Ankara.  
Toplam Makale Sayısı: 27

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Özden, S. Kılıç, H. Ünal, H.E. Birben, Ü.. 2011-2012. Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.