Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLOrman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Çankırı, 1982

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3269)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : ebru@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2009
Türkiye Çankırı Karatekin üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2015
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı-Yapraklı-Yukarıöz Orman İçi Meralarında, Mera Durumu İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Danışman: Yard. Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  
Doktora Tezi : Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası-Ankara Şubesi, 2005-Devam ediyor.


 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

MEHMET CEMAL TEKİN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

DERYA KAYACI 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

SERHAT ESEN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

TUNAHAN ÖZTÜRK 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

MURAT BİLGEN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Dölarslan, M. ve Gül, E., Acar, E., Türktaş, M., 2017. A phylogenetic perspective on the influence of ecological attributes on selected species of Astragalus. Écoscience, 24:3-4, 105-113, DOI: 10.1080/11956860.2017.1373424 .  

2.

Abay, G., Gül, E., Günlü, A., Erşahin, S., Ursavaş, S., 2015. Spatial variation, mapping, and classification of moss families in semi-arid landscapes in NW Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-4240-5.  

3.

Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S., Erşahin, S., 2014. Substratum properties and mosses in semi-arid environments. A case study from North Turkey. Cryptogamie Bryologie, 35(2):181-196.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 William R. Buck, Bruce,Allen, 2014. Recent literature on bryophytes — 117(4) . The Bryologist
 2 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

4.

Kuter, N., Dilaver, Z., Gül, E., 2014. Determination of suitable plant species for reclamation at an abandoned coal mine area. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 28(5): 268-276.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S., 2018. Endemic Vascular Plants of Marble and Serpentine Parent Materials in Semiarid Grassland . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(6): 693-698.  

2.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Sadece Bir Yangın mı? Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Orman Yangınları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10 (2): 32-35.  

3.

Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Yarı Kurak Alanlarda Bulunan Melilotus officinalis (L.) Desr. ve Melilotus alba Desr. (Fabaceae) Taksonlarının Fitojeomorfolojik Özellikleri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(6): 607-613..  

4.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S., 2017. Relationship between Soil Properties and Plant Diversity in Semiarid Grassland. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(7): 800-806.  

5.

Öztürk, F., Dölarslan, M., Gül, E., 2016. Etnobotanik ve Tarihsel Gelişimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (2): 11-13.  

6.

Yılmaz, E., Dölarslan, M., Gül, E., 2016. Vejetasyon Çalışmalarının Kökeni ve Vejetasyon Örnekleme Yöntemleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (2): 25-28.  

7.

Dölarslan, M., Gül, E.,, 2012. Çankırı-Yapraklı Hazım Dağlı Tabiat Parkı’nın Doğal Süs Bitkileri ve Toprak Özellikleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 76-80.  

8.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M., 2012. Orta-Kuzey Anadolu Yarı-Kurak İklim Koşullarında Topografya, Toprak Özellikleri ve Bitki Kompozisyonu Etkileşimi . Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 56-60.  

9.

Dölarslan, M., Gül, E.,, 2012. Toprak Bitki İlişkileri Açısından Tuzluluk. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 56-59.  

10.

Göl, C., Çelik, N., Çakır, M., Gül, E., 2008. Türkmen Dağı (Evkondu Tepe) Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 48-60. ISSN: 1302-7085..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Gül, E., Erşahin,S., 2017. Yarı-Kurak Doğal Çam Ormanlarında Çölleşme Riskinin Modellenmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1) 39-49.  

2.

Dölarslan, M. ve Gül, E. , 2015. Yapraklı - Büyükyayla (Çankırı)’nın Vasküler Bitkiler Florası. Ormancılık Dergisi 11(2), 74-91.  

3.

Gül, E., Abay, G., Kuter, N., 2006. Çankırı Kenti Park ve Bahçelerindeki Ağaç ve Çalı Türleri. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 60-68..  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2018. Farklı Kayaç Tipleri Üzerinde Oluşan Toprak Özelliklerinin Bitki Zenginliği ve Çeşitliliğine Etkisi. 71. Uluslararası Katılımlı Jeoloji Kurultayı, Jeoloji ve Sağlık, 23-27 Nisan 2018, Ankara (Sözlü Bildiri) .  

2.

Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S., 2018. Maden Alanlarında Çölleşme Eğiliminin Tahmininde Toprak Organik Madde İçeriğinin Kullanımı. 71. Uluslararası Katılımlı Jeoloji Kurultayı, Jeoloji ve Sağlık 23-27 Nisan 2018, Ankara (Sözlü Bildiri) .  

3.

Dölarslan, M., Gül, E., 2018. Yapraklı- Büyükyayla (Çankırı)’nın Zehirli Bitkileri . 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Sözlü Bildiri) .  

4.

Dölarslan,M., Gül, E., Türktaş, M., Gürkök, T., 2018. Farklı Ana Materyaller Üzerinde Yayılış Gösteren Bazı Bitki Taksonlarının Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri. 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Poster Bildiri) .  

5.

Dölarslan,M., Gül, E., Türktaş, M., Gürkök, T., 2018. Yarı Kurak Alanlarda Yayılış Gösteren Bazı Bitki Taksonlarının Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri. 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Poster Bildiri) .  

6.

Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S., 2018. Toprak organik madde içeriği (TOM) ile bitki çeşitliliği ve zenginliği arasındaki ilişkilerin uzaysal analizi. 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Sözlü Bildiri) .  

7.

Uluğ, K., Gül, E., Dölarslan, M., 2018. Yarı kurak ağaçlandırma alanlarında çölleşme eğiliminin değerlendirilmesi: ÇAKÜ Orman Fakültesi Prof. Dr. Abdülreşit Brohi Araştırma ve Uygulama Ormanı Örneği”. 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Poster Bildiri) .  

8.

Gül, E., Dölarslan, M., 2018. Farklı arazi kullanımlarında bazı endemik Astragalus türlerinin dağılımı . 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Poster Bildiri) .  

9.

Türktaş, M., Gürkök, T., Dölarslan,M., Gül, E., 2018. Genom Size Determination of Some Plant Taxa Grown in Semi-Arid Areas of Cankiri. 1. International Congress on Plant Biology, 10-12 May 2018, Konya (Sözlü Bildiri) .  

10.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., 2018. Ekojeokimya ve İnsan Sağlığı Arasındaki İlişkiler: Asbest. 3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 16-17 Nisan 2018, İstanbul (Sözlü Sunum)..  

11.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., 2017. The Effects of Ethnobotanical Use of Poisonous Plants on Public Health. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017 EDİRNE-TÜRKİYE.  

12.

Ayanoğlu, S., Gül, E., Dölarslan, M., 2017. Asbestin İnsan Sağlığına Etkisi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017 EDİRNE-TÜRKİYE..  

13.

Gürkök, T., Türktaş, M., Dölarslan, M., Gül, F., Gül, E., 2017. Identification of Essential Oils in Semi-Arid Areas Distributed Plants. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017 EDİRNE-TÜRKİYE. .  

14.

Gürkök, T., Türktaş, M., Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Effect of Genome Size on Biodiversity. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017 EDİRNE-TÜRKİYE..  

15.

Gül, E., Kuter, N., 2017. Kent Ormanlarında Rekreasyonel Faaliyetlerin Toprak Özelliklerine Etkileri. IWACT – 2017, International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 Sept – 01 October 2017, Van- Turkey (Oral presentation)..  

16.

Kuter, N., Çiçek Atikmen, N., Gül, E., 2017. Agroturizm: Çankırı Örneği. IWACT – 2017, International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 Sept – 01 October 2017, Van- Turkey (Poster presentation)..  

17.

Gül, E., Dölarslan, M., 2017. The Effects of Some Soil Properties on The Distribution of Ornithogalum oligophyllum E. D. Clarke Species in Semi-Arid Areas. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life” 10-12 May 2017, Konya (Oral presentation), pp.169.  

18.

Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Determination of The Phytoecological Characteristics of Some Endemic And Non-Endemic Astragalus L. Species . I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, 10-12 May 2017, Konya (Oral presentation), pp.295..  

19.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S., 2017. Poisonous Plants in Abandoned Red Chalk, Chrome and Marble Mine Quarry. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, 10-12 May 2017, Konya (Oral presentation), pp.297..  

20.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M., 2017. Determination of Environmentally Sensitive Areas in Semiarid Forest and Agriculture Land Uses. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, 10-12 May 2017, Konya (Poster presentation), pp.1531..  

21.

Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S., 2017. Relationship between Plant Cover and Soil Organic Carbon Content in Semiarid Grasslands. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book,11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Sözlü Bildiri)..  

22.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M., 2017. Effects of different land use types on desertification in semiarid lands . Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book,11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Poster Bildiri).  

23.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S., 2017. Pyhtoecological properties of abandoned mines located in semi-arid areas . Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book,11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Sözlü Bildiri).  

24.

Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Interaction between Plant Species Richness and Desertification Tendency in Natural and Artificial Forest Areas. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book,11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Sözlü Bildiri).  

25.

Türktaş, M., Dölarslan, M., Gül, E., Gürkök, T., Acar, E., 2017. Phylogenetic Relationship Of Endemic Astragalus L. Species And Their Link With Ecological Variables. International DNA Day and Genome Congress, April 24-28, 2017,pp. 88, Kırşehir (Sözlü).  

26.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., 2017. Orman Alanlarında Ekolojik Denge ve İnsan Sağlığı. 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi.  

27.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Terk Edilmiş Maden Ocaklarının Ekosistem Üzerine Etkileri. I.Urban Environment and Health Congress; Collaboration in Urban Environment and Health, May 11-15,2016, Kuzey Kıbrıs (Sözlü) .  

28.

Ayanoğlu, S., Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S. , 2016. Yaylacılık Faaliyetlerinin Oluşturduğu Çevresel Risk Etmenleri. I.Urban Environment and Health Congress; Collaboration in Urban Environment and Health, May 11-15, 2016, Kuzey Kıbrıs (Sözlü) .  

29.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Ecological Investigation of Red Calcareous Parent Material Used Natural and Mine Quarry . EUROSOIL, October 16-21, 2016, İstanbul (poster).  

30.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Risk Effects of Abandoned Chrome-Marble Mine Quarries on Soil and Plant Relationship . EUROSOIL, October 16-21, 2016, İstanbul (poster).  

31.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Environmental Effects of Haulage Operation with Truck in The Surface Mining. EUROSOIL, October 16-21, 2016, İstanbul (poster).  

32.

Ayanoğlu, S., Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S. , 2016. Ekobiyolojik Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği . 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20 - 22 Ekim 2016, İstanbul (Sözlü).  

33.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Çocuk Oyun Alanlarında Ergonomik Faktörlerin Neden Olduğu Riskler: Çankırı İli Örneği. 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20 - 22 Ekim 2016, İstanbul (Sözlü).  

34.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M., 2016. Spatial Variation of Soil Organic Carbon Stored in Different Land Use Types in North Central Turkey. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY .  

35.

Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S., 2016. Relationship between soil properties and plant diversity in semiarid grassland. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY .  

36.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Environmentally Sensitive Areas in Semiarid Grasslands as Affected by Soil Parent Material. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY .  

37.

Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Endemic vascular plants of metamorphic rocks in semiarid grassland. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY .  

38.

Ayanoğlu, S., Dölarslan, M., Gül, E., Erşahin, S. , 2016. Evaluation of Çankırı Yapraklı Hazım Dağlı Nature Park in terms of Occupational Health and Safety. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY (poster) .  

39.

Ayanoğlu, S., Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S. , 2016. Anthropogenic Risks Encounter in Forestry Applications . International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY (poster) .  

40.

Sahin Yaglıoglu, A., Dölarslan, M., Coşar, T., Gül, E., Demirtas, I. , 2014. Phytochemical Analysis of Crambe orientalis L. (Brassicaceae)”. Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

41.

Sahin Yaglıoglu, A., Dölarslan, M., Kıymaz, E., Köken, S., Gül, E., Demirtas, I. , 2014. GC-MS Analysis of Thypha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. (Typaceae) Hexane and Dichloromethane Extracts. ” Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

42.

Gül, E., Sahin Yaglıoglu, A., Dölarslan, M., Söylemez, H., Demirtas, I. , 2014. Phytochemical Analysis and Soil Properties of Cerinthe glabra Miller (Boraginaceae). Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

43.

Dölarslan, M., Sahin Yaglıoglu, A., Temirtürk, M., Gül, E., Demirtas, I. , 2014. Phytochemical Analysis of Heliotropium lasiocarpum subsp. lasiocarpum Fisch. Et Mey. (Boraginaceae). Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

44.

Sahin Yaglıoglu, A., Dölarslan, M., Gunes, D., Gül, E., Demirtas, I. , 2014. Phytochemical Analysis and Soil Properties of Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba (L.) Desv. (Brassicaceae). Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

45.

Sahin Yaglıoglu, A., Dölarslan, M., Avcı, F., Gül, E., Demirtas, I. , 2014. GC-MS Analysis of Centaurea virgata Lam. (Asteraceae) Hexane and Chloroform Extracts. Fourth International Meeting on Pharmacy& Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014 (Poster).  

46.

Karahan, G., Erşahin, S., Döker, S., Uslu, M., Gül, E., Sünal, S., Dikmen, Ü., 2014. Vertical and Horizantal Distribution of Heavy Metals in Sodic Urban Soils in Çankırı. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey.  

47.

Gül, E., Demirdogen, E. R., Dolarslan, M, 2010. Green Technology: An Effectıve And Effıcıent Remedy For Ecology. EnE10 – The Sixth Regional Conference, Belgrade, Serbia, June 7-8..  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Öztürk, F., Dölarslan, M., Gül, E., 2016. Etnobotanik ve Tarihsel Gelişimi. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris.  

2.

Dölarslan, M. ve Gül, E. , 2016. Yarı Kurak Alanlarda Bulunan Melilotus officinalis (L.) Desr. ve Melilotus alba Desr. (Fabaceae) Taksonlarının Fitojeomorfolojik Özellikleri. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris.  

3.

Yılmaz, E., Dölarslan, M. ve Gül, E., 2016. Vejetasyon Çalışmalarının Kökeni ve Vejetasyon Örnekleme Yöntemleri. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris.  

4.

Ayanoğlu, S., Gül, E., Dölarslan, M., Erşahin, S. , 2016. Orman Yangınlarının Oluşturduğu Çevresel Risk Etmenleri . 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris.  

5.

Ertekin Ö., Dölarslan M., Gül, E. , 2015. Anadolu Florasında Bulunan Melilotus officinalis (Fabaceae) Taksonunun Habitat Özellikleri. Ekoloji Sempozyumu 2015, 6-9 Mayıs 2015-Sinop, (Poster) Sempozyum Kitabı s.385.  

6.

Dinç B.G., Dölarslan M., Gül, E. , 2015. Morina persica (Morinaceae) Taksonunun Etnobotanik Kullanımı ve Ekolojik Özellikleri, . Ekoloji Sempozyumu 2015, 6-9 Mayıs 2015-Sinop (Poster), Sempozyum Kitabı s.387.  

7.

Yılmaz T., Dölarslan M., Gül, E., 2015. Yarı Kurak Alanlarda Yayılış Gösteren Melilotus alba (Fabaceae) Taksonunun Morfolojisi ve Ekolojisi. Ekoloji Sempozyumu 2015, 6-9 Mayıs 2015-Sinop (Poster), Sempozyum Kitabı s.388.  

8.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M., 2014. Yarı-Kurak Çam Ormanlarında Çölleşme Riskinin Hesaplanması: Çankırı-Yapraklı-Sarıkaya Örneği. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya..  

9.

Gül, E., Dölarslan, M., 2011. Çankırı-Yapraklı Hazım Dağlı Tabiat Parkı Yüzey Toprak Özellikleri ve Floristik Kompozisyonun Karşılaştırılması. Ekoloji 2011 Ekoloji Kongresi , 5 - 7 Mayıs 2011 - Düzce / Türkiye .  

10.

Gül, E., Dölarslan, M., Demirdöğen, E.R., Karakoç, Ö, C. , 2010. Küresel İklim Değişikliği Senaryoları: Bitki Tuz Stresi Etkileşim Örneği. Eko 2010 Ekoloji Kongresi , 5 - 8 Mayıs 2010 - Aksaray / Türkiye..  

11.

Karakoç, Ö, C., Demirdöğen, E.R., Dölarslan, M., Gül, E., 2010. Eko-Verimliliğe Karşı Olan Tehditlere Polinatörlerle Sağlanan Çözümler: Pestisit Kullanımı ve Arıcılık Örneği. Eko 2010 Ekoloji Kongresi , 5 - 8 Mayıs 2010 - Aksaray / Türkiye..  

12.

Karakoç, Ö, C., Demirdöğen, E. R., Dölarslan, M., Gül, E. , 2010. İnsektisitlerin Predatör ve Parazitoid Böcekler Üzerindeki Etkileri. Eko 2010 Ekoloji Kongresi , 5 - 8 Mayıs 2010 - Aksaray / Türkiye..  

13.

Gül, E., Erşahin, S., Dölarslan, M. , 2010. Çölleşme Eğilimi İle Bakı Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Çorum..  
Toplam Makale Sayısı: 77

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Dölarslan, M., Gül, E., Türktaş, M., Gürkök, T.. 2017-2018. .Yarı Kurak Alanlarda Yayılış Gösteren Bazı Bitki Taksonlarının Ekobiyositolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi) [Araştırma Projesi] 
 2.Gürkök, T., Dölarslan, M., Gül, E., Türktaş, M. . 2017-2018. Farklı Ana Materyale Sahip Toprakların Bitki Genom Boyutu Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi) [Araştırma Projesi] 
 3.Gül, E., Dölarslan, M. . 2017-2017. Yarı Kurak Alanlarda Bazı Endemik Astragalus L. Türlerinin Dağılımı ve Çölleşme Eğilimi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi) [Araştırma Projesi] 
 4.Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E.. 2015-2016. Çankırı İli Eldivan Yöresinde Bitki Tür Zenginliği Ve Çeşitlilği İle Topoğrafya-Toprak Etkileşiminin Modellenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)) [Araştırma Projesi] 
 5.Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E.. 2014-2015. Yarı Kurak Alanlarda Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği ile Çölleşme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çankırı- Eldivan Örneği (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK/1002) [Araştırma Projesi] 
 6.Erşahin, S., Gül, E.. 2012-2015. Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)) [Araştırma Projesi] 
 7.Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S.. 2010-2013. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 7 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.