Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

 


Devam Eden Araştırma Projeleri

1.

Çakır, M. Akburak, S. Sargıncı, M, 2016-2019. Çankırı Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Ölüörtü Ayrışması ile Mikroeklembacaklılar ve Mikrobiyal Aktivitenin Zamansal Değişimi ve Toprağa Verilen Besin Maddeleri (Destekleyen: TÜBİTAK (3501)).  

2.

Özden, S. S. Ayla Deniz Izyajen, 2016-2019. Türkiye ve Fransa´da Korunan Alanlarda Yönetim Sürecinde Katılımcılık: Kazdağı Milli Parkı-Seine Normande Menderesi Bölge Tabiat Parkı Örnekleri (Destekleyen: ÇNÜ BAP Proje No: OF180516D02 ).  

3.

Çakır, M., 2016-2018. ÇNÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Yıllık İbre Dökümü ile Ekosisteme Geri Dönen Karbon ve Azot’un Belirlenmesi (Destekleyen: ÇNÜ BAP).  

4.

Türksoy, H., Doğan, H.H., Erdoğan Orhan, İ., Tamer, U., Öztürk, Ö., Eken, Ö., Pınarbaşı, S., Öner, N., 2015-2018. Yaylacık Araştırma Ormanı Odun Dışı Orman Ürünü Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile Yayılış Alanlarının Bazı Silvikültürel Özellikleri (Proje No: 23.7717) (Destekleyen: Orman Genel Müdürlüğü).  

5.

Tuttu, G., Abay, G, 2015-2017. Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

6.

Keçeli, T., Ursavaş, S., 2015-2017. Kocaçay Deltası, İğneada ve Acarlar Longoz Ormanlarının Briyofit Florası (Destekleyen: TÜBİTAK).  

7.

Özen, A., Ediş, S., 2016-2017. Alpsarı Göleti´nin (Çankırı-Korgun) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (OF090316B13) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri)).  

8.

Yılmaz, H., Çakar, D., Göl, C., 2014-2017. Bolu Aladağ Çayı Havzasında Akarsu Kenarı Ekosistemlerinde Toprağın Karbon İçeriğindeki Değişimi (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü).  

9.

Ozen, A., Hasan Sinan Aktemur, 2016-2017. OF270516L10 "Çankırı ili Eldivan İlçesindeki Göletlerde Sediment Miktarının Batimetrik Haritalar İle Tespit Edilmesi ve Orman Varlığının Sediment Birikimine Etkisinin Değerlendirilmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP).  

10.

Ozen, A. İmran Akbaş, 2016-2017. OF270516L16 Ormanların Göletlerde Su Kalitesine Etkileri (Çankırı Eldivan Örneği) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP).  

11.

Erşahin, S. Dikmen, Ü., 2016-2017. Yarı Kurak ve Yarı Nemli Meralarda İklim, Bitki ve Toprak Özelliklerinin Çoklu Etkileşimlerinin Analizi (OF270516D03) (Destekleyen: : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

12.

Göl, C., Ediş, S. , 2016-2017. Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP).  

13.

Göl, C. Görgülü, E., 2016-2017. Sarayköy Göleti (Çankırı) Havzasında Arazi Kullanım Türü ve Örtüsünün Yerüstü Su Kalitesi Üzerine Etkileri (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP).  

14.

Erşahin, S. Sünal, S., 2016-2017. Yarı-kurak Orta Anadolu Koşullarında (Çankırı) Tepe-Eğim Hidropedolojisi (OF090316D01) (Destekleyen: BAP).  

15.

Timur, B. Ö. Erşahin, S. Sünal, S. Dikmen, Ü., 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Topraktaki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B31) (Destekleyen: BAP).  

16.

Timur, P. U. Erşahin, S. Sünal, S., Dikmen, Ü., 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerdeki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B30) (Destekleyen: BAP).  

17.

Ursavaş, S. Cankara, N.E., 2016-2017. Su Stresi Uygulanan Bazı Tüplü Fidanlarda (Karaçam-Sarıçam-Sedir) [İ]Hypnum cupressiforme[/İ] Hedw. Karayosunu Türünün, Fidan Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

1.

Çiçek, M., Göl, C., 2016-2016. Tarsus/Karabucak Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyon Orman Alanlarının Bazı Toprak Özellikleri (Destekleyen: TÜBİTAK).  

2.

Semerci, H., İmal, B., Semerci A., Kaşko Arıcı, Y, 2014-2016. Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinde Bazı Orijinlerin Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Esntitüsü Müdürlüğü).  

3.

Işık, E., Göl, C., 2016-2016. Yarı Kurak Ekosistemlerde Doğal ve Plantasyon Ormanı Toprak Karbon ve Azot Birikiminin Değerlendirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

4.

Mevrük, S., Göl, C., 2016-2016. Tatlıçay Havzası Farklı Arazi Kullanım Türü / Arazi Örtüsünün (AKT/AÖ) Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Destekleyen: TÜBİTAK).  

5.

Göl, C. (Danışman) Büyük Anadolu Ormancılık LTi. Şti., 2016-2016. Kızılöz Erozyon Kontrol Projesi (Destekleyen: OSİB, Çölleşme ve Erozyonlam Mücadele Gn. Md.).  

6.

Akçay, A., Tuttu, G., 2015-2016. Fethiye Güneydağ Orman İsletme Şefliğinin Ağaç ve Çalıları (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen: TÜBİTAK).  

7.

Pekin Timur, U., Kutku, M.M., 2013-2016. "Bursa Kenti Resat Oyal Kültür ve Merinos Parklarının Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi, Tercih ve Beklentilerinin Karsılastırılması (Destekleyen: ÇKÜ BAP).  

8.

Özden, S. Erkan Buğday, S., 2015-2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinde Stratejik Pazarlama Analizi (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen: ÇNÜ BAP Proje No: OF190615D05).  

9.

Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E., 2015-2016. Çankırı İli Eldivan Yöresinde Bitki Tür Zenginliği Ve Çeşitlilği İle Topoğrafya-Toprak Etkileşiminin Modellenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)).  

10.

Özden, S. , 2013-2016. Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) yetiştiriciliği projelerinin ekonomik analizi (Destekleyen: ÇKÜ BAP).  

11.

Ören, M. Ursavaş, S., 2014-2016. Doğu Küre Dağları Briyofit Florası (Destekleyen: TÜBİTAK).  

12.

Ursavaş, S. Gündüz, N., 2013-2015. Alpsarı Göleti ve Civarı (Çankırı) Karayosunu Florası (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP).  

13.

Karaöz, Ö.M., Çakır, M. ve Akburak, S., 2013-2015. Farklı Sıklıktaki Gürgen (Carpinus Betulus L.) Meşcerelerinde Ayrışma (Destekleyen: İ.Ü. BAP (31748)).  

14.

Bozkuş, F. Aksoy, N. Çakır, F. Çakır, M., 2011-2015. Çankırı Yapraklı Yöresinde Ormandan Bozkıra Geçiş Kuşağının Silvikültürel Özelliklerinin Tespiti (Destekleyen: İ.Ü. BAP (17745)).  

15.

Bilgili, B.C., Aytaş, İ., 2014-2015. Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi).  

16.

Göl, C., 2014-2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi ve Yan Dere Havzaları Sel ve Erozyon Kontrolü Revize Projesi (Destekleyen: Orman Ve Su İşleri Bakanlığı).  

17.

Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E., 2014-2015. Yarı Kurak Alanlarda Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği ile Çölleşme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çankırı- Eldivan Örneği (Destekleyen: TÜBİTAK/1002).  

18.

Erşahin, S., Gül, E., 2012-2015. Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)).  

19.

Keleş, S., Bulut, S., 2013-2015. Değişikyaşlı Ormanların Amenajman Planlama Esasları ve ETÇAP Karar Destek Sistemine Entegrasyonu (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

20.

Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Ünal, S., Aday Kaya A.G., Oskay, F., Karadeniz, M., , 2011-2015. Kastamonu İli, Abies bornmülleriana ssp. bornmülleriana Mattf. meşcerelerinde Annosum kök hastalığının yoğunluğunun ve etmenlerinin belirlenmesi (Destekleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi).  

21.

Boz, T. Ursavaş, S., 2014-2015. Antalya İli Alanya İlçesi Delice Çayı Karayosunu Florası (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen: TÜBİTAK ).  

22.

Yel, S., Göl, C., 2015-2015. Yarı Kurak Sahalarda Tuzlu ve Jipsli Topraklarda Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Ç.K.Ü. Orman Fakültesi Uygulama Ormanı (Destekleyen: TÜBİTAK).  

23.

Göl, C., 2015-2015. Yukarı Göksu Havzası Entegre Rehabilitasyon projesi, Bağbaşı Mikrohavzası (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı).  

24.

Erşahin, S., Karahan, G., 2012-2015. Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini. (Destekleyen: (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

25.

Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S., 2013-2014. Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen: Tubitak-Bidep).  

26.

Bilgili, B.C., 2014-2014. Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi (Destekleyen: BAP).  

27.

Weber, G.W., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Kılıç, E., Özmen, A., Karimov, A., Yılmaz, F., Aydın, N. S., Kürün, E., Öz, H., Aslan-Yıldırım, M. H, 2014-2014. Identification, Optimization and Control of Stochastic Hybrid Systems with Jumps for Financial, Economical and Environmental Processes (BAP- 07-05-2014-006) (Destekleyen: ODTÜ).  

28.

Yılmaz, H., Ertuğrul, G., 2012-2014. Balkesir Balya Çamucu Orman İşletme Şefliği Alanının Florası (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No: 22432).  

29.

Makineci, E. Son, Y. Akburak, S. Çakır, M., 2012-2014. Meşe (Quercus frainetto Ten.) Ormanında Denetimli Yakma Sonrası Üst Toprakta Karbon ve Azotun Mevsimsel Değişimi (Destekleyen: İ.Ü. BAP-IRP (27803)).  

30.

Abay, G., Demirtaş, İ., Yağlıoğlu, M.Ş., 2013-2014. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ve Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. karayosunu ekstraktlarının HeLa ve C6 hücrelerine karşı antiproliferatif etkileri (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi).  

31.

Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A., 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen: TÜBİTAK).  

32.

Göl, C. Ediş, S., 2013-2014. Batı Karadeniz Sel Havzalarında Sel ve Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Model Oluşturulması. 

33.

Çelem, H., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Timur Pekin, U., Başaran,M. , 2010-2013. Yerleşim Alanlarında Bitkisel Materyalle Toz Engelleme Çalışmaları: Çankırı Örneği (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (BAP)).  

34.

Göl, C. (Danışma Kurulu Üyesi), 2012-2013. POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE HAVZA İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇEM, TÜBİTAK-BİLGEM ).  

35.

Göl, C., Ayaz, S., Ediş, S., 2012-2013. Çankırı ilinde sosyo-ekonomik yapının ailerlerde su tüketimine etkisi (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen: ankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

36.

Tolunay, D. Makineci, E. Yılmaz, E. Çakır, M., 2010-2013. Demirköy Meşe Baltalıklarında Besin Maddesi Stoklarının Araştırılması (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP (3900)).  

37.

Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S., 2010-2013. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP).  

38.

Alptekin, C.Ü., Dirik, H., İmal, B., 2010-2013. Farklı Biyoiklim Zonlarını Temsil Eden Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana [Lamb.] Holmboe) Orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No:10245).  

39.

Keçeli, T., Abay, G., 2011-2013. Fındıklı (Rize) ve Çevresinin Ciğerotları (Marchantıophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi).  

40.

Weber, G.W., Özmen, A., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Karimov, A., Yolcu-Okur, Y, 2013-2013. Stochastic Hybrid Systems of Financial and Economical Processess: Identificated, Optimized and Controlled (BAP-07-05-2013-005) (Destekleyen: ODTÜ).  

41.

Bilgili, B.C., 2012-2013. Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi (Destekleyen: BAP).  

42.

Lehtijärvi, A., ; Doğmuş Lehtijärvi, H.T., ;Oskay, F., , 2010-2013. Occurrence, damage and virulence of snow related fungi on Anatolian pine and Taurus cedar in Mt. Dedegül. (Destekleyen: Tübitak ).  

43.

Doğmuş Lehtijärvi, H. T., Oskay, F., , 2010-2013. Dedegöl Dağı (Isparta) Karaçam Gençliklerinde Zarara Neden Olan Kar Fungusları (Destekleyen: SDÜ BAP).  

44.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2011-2012. Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP birimi).  

45.

Göl, C., Serengil, Y., Ediş, S., 2011-2012. Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışların Analizleri (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

46.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2010-2012. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP.).  

47.

Erpul, G., Özcan, A.U., Başaran, M., Balta, Ç., 2010-2012. Yarı-kurak Bölgelerde Rüzgar Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Bölgesel Ölçekte Model Geçerlilik Çalışmaları (Destekleyen: TUBİTAK).  

48.

Özden, S. Kılıç, H. Ünal, H.E. Birben, Ü., 2011-2012. Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen: ÇNÜ BAP).  

49.

Göl, C. (Danışman, Eğitici), 2011-2012. Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık Kültür Evi (AKOK) (TR83/2010/ALTYAPI/01) (Destekleyen: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA).  

50.

Göl, C. (Danışman, Eğitici), 2012-2012. Yeşilırmak Havzasında Kırsal Nüfusun Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı (KORUP) Referans No: TR83/2011/İKG (Destekleyen: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA).  

51.

Ok, K., Alagöz, G.Ö., Atıcı, E., Şenyurt, M., Çoban, S., Koç, M., 2009-2012. Süsleme Amaçlı Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

52.

Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O., Bilgili, B.C., Çiçek, İ., Yiğitbaşıoğlu, H., Tezcan, L., Müftüoğlu, V., Çorbacı, Ö.L., Sütünç, S., Doğan, D., Ateş, E., Tarım, B., Koç, Ö., Kurtoğlu, G., Namal, E., Gökmenoğlu, H.V., Arıcı, Y.K. , 2010-2012. İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

53.

Makineci, E. Çakır, M., 2009-2012. İstanbul-Belgrad Ormanı Meşe ve Karaçam Meşcerelerinde Ölü Örtü ve Toprak Eklembacaklılarının (Arthropoda) Mevsimsel Değişimi ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP (3122)).  

54.

Düzgün, Ş., Aksoy, A., Arol, A.İ., Demirel, N., Kuter, N., Dilaver, Z., Emil. M.K., Yenilmez, F., 2009-2011. CBS ve UA’ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terk edilmiş Kömür Madeni Örneği (Destekleyen: T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ).  

55.

Gol, C. (Danışma Kurulu Üyesi), Kamu Görevlileri, Üniversite Temsilcileri, STK, , 2009-2011. Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi (NCSA) (Destekleyen: GEF-UNEP, Çevre Orman Bakanlığı).  

56.

Bilgili, B.C., 2011-2011. Uludağ Milli Parkı Sarıalan-Çobankaya-Karabelen-Kirazlıyayla-Yılanlıkaya Mevkileri Peyzaj Planlama-Koruma Amaçlı İmar Planı ve Peyzaj Tasarımı Çalışmaları (Destekleyen: Diğer).  

57.

Bilgili, B.C., 2009-2010. Ankara Kenti Bazı Park Bahçelerinde Yer Alan Ağaç ve Çalıların Fenolojik Gözlemi Üzerine Bir Araştırma (Destekleyen: BAP).  

58.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2008-2010. Boylu Ardıç Fidanlarında Pas Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Oluşturdukları Zararın Belirlenmesi. (Destekleyen: SDÜ 1683-ÖYP ).  

59.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2009-2010. Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemi ve Etmenleri Üzerine Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

60.

Esen, D., Yıldız.O, Edis, S. (Bursiyer), Esen, U., 2008-2010. Ekolojik ve Ekonomik (Odun) Bakımdan Değerli Doğal Yapraklı Bir Türümüz Olan Yabani Kirazın (Cerasus avium L.) Yetiştirilmesi, COST E42 106 O 817, (Proje Araştırıcısı) (Destekleyen: TÜBİTAK-TOVAG).  

61.

Karadağ, M., Arslan, M., Balkız, B., Göl, C., 2005-2010. Çamkoru Araştırma Ormanında Yetişme Ortamı Birimlerinin ve Bunların Verim Sınıflarının Belirlenmesi (Destekleyen: TC. Çevre ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Ens).  

62.

Yavuz, H., Kahriman, A., Mısır, N., Mısır, M., Ercanlı, İ., Sakıcı, O.E., Bilgili, F., Bayburtlu, Ş., 2007-2010. Projenin adı: Batı Karadeniz Bölgesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus silvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

63.

Dengiz, O., Özdemir, N., Ceyhan, V., Sezer, İ., Göl, C., Özcan, H., Başkan, O., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A., 2007-2010. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

64.

Akpınar, N., Özcan, A.U., 2008-2010. Hasanoğlan Taş Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazanımı. 

65.

Erpul, G., Bayramin, İ., Başaran, M., Kibar, M., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., Dölarslan, M., Deviren, S., 2007-2009. RUSLE Teknolojisi ile Eldivan Sarayköy Göleti Su Toplama Havzasına Gelebilecek Sediment Miktarının Tahmin Edilmesi (Destekleyen: Ankara Üniversitesi).  

66.

Başaran, M., Erpul, G., Akşit, S., Palancıoğlu, M., Özcan, A.U., 2007-2009. USLE/GIS/Jeoistatistik Teknikler Kullanılarak Ali Dağı Volkan Konisinde Erozyon Risk Değerlendirmesi (Destekleyen: Erciyes Üniversitesi).  

67.

Başkent, E.Z., Köse, S., Yavuz, H., Bilgili, E., Pehlivan, H., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Sivrikaya, F., 2006-2009. Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nesne Tabanlı Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlama Modeli Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi (Destekleyen: DPT 2003K120750).  

68.

Şahin, S., Yılmaz, O., Gürbüz, F., Bilgili, B.C., 2007-2009. Kentsel Peyzaj Planlama Kapsamında Yeşil Alanların İklim Kontrolü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kenti Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

69.

Köse, S., Başkent, E.Z., Sivrikaya, F., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Çakır, G., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ, Günlü, A., 2005-2008. Türkiye’de Orman Amenajman Planlama Yazılımının Geliştirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004-113-001-1).  

70.

Başkent, E.Z., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2005-2008. Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK TOVAG 104 O 355).  

71.

Sağlam, B., Bilgili, E., Küçük, Ö., Dinç Durmaz, B.., Yolasığmaz, A., Sönmez, T., Işık, T., Baysal, İ., 2006-2008. Farklı eğim grubu ve nem koşullarında maki tipi yanıcı maddelerde yangın davranışının belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması (Destekleyen: TÜBİTAK, Kariyer Geliştirme Projesi).  

72.

Göl, C., Başkan, O., Dengiz, O., 2005-2008. Çankırı-Yapraklı-Yukarıöz Yöresinde Farklı Arazi Kullanım Türleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki ilişkilerde Jeoistatistik Uygulaması ve Arazilerin Detaylı Etüt ve Haritalanması (Destekleyen: TÜBİTAK).  

73.

Yavuz, H., Ercanlı, İ., Mısır, N., Kahriman, A., Sakıcı, O.E., Günlü, A., 2005-2008. Trabzon orman bölge müdürlüğü sınırları içerisindeki yer alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link..)-Sarıçam (Pinus slyvestris L.) karışık meşçerelerine ilişkin büyüme modelleri (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

74.

Başkent, E.Z., Mumcu D., Kadıoğulları, A.İ, Karahalil, U., Sivrikaya, F., Keleş, S., Günlü, A., 2006-2008. Yanlızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması ve Orman Dinamiğinin Ekonomik ve İdare Süreleri Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi).  

75.

Abay, G., Çetin, B., Uyar, G., Keçeli, T., 2004-2007. Kaçkar Dağları Bryofit Florası (Destekleyen: TÜBİTAK, TBAG-2404 (104T014) nolu proje).  

76.

Bilgili, E., Başkent, E.Z., Sağlam, B., Başkaya, Ş., Küçük, Ö., Dinç Durmaz, B., Baysal, İ., 2005-2007. Genç Kızılçam Meşcereleri ve Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi).  

77.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2004-2007. Çankırı (Orta) İli Sarıçam Orman Alanlarında Zararlı Olan Çalı Antenli Çam Yaprakarısı [Diprion pini (L.): Hymenoptera-Diprionidae]'nın Feromon Tuzakla Uçuş Seyri, Popülasyon Gelişmesi ile İlaçlı Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK TOGTAG-3244).  

78.

Bilgili, E., Başkent, E.Z., Sağlam, B., Başkaya, Ş., Küçük, Ö., Dinç Durmaz, B., Baysal, İ., 2004-2007. Genç Kızılçam Meşcereleri ve Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması (Destekleyen: TÜBİTAK).  

79.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., Aslan, S., 2002-2007. Çankırı İli (Kızılırmak, Yapraklı, Ilgaz) Ağaçlandırma Alanlarında Yetişebilecek Ağaç Türleri İle Bunların Entomolojik Sorunlarının Tespiti Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Çankırı Valiliği).  

80.

Özden, S., 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Koordinatörü (Destekleyen: Avrupa Birliği, İLO).  

81.

Öner, N., 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Kontrolörü (Destekleyen: Avrupa Birliği, İLO).  

82.

Aktaş, H., Şimşek, Z., 2005-2006. Orta Anadolu Bölgesi Önemli Kavak Alanlarında Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Hastalığının Yayılışı, Biyolojisi, Çeşit Reaksiyonları, Zararlı Böceklerle İlişkileri ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

83.

Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Yolasığmaz, H.A., Sönmez, T., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Günlü, A., 2003-2006. Orman Amenajmanında Gerekli Bilişimin Sağlanması İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinden Yararlanılması (Destekleyen: KTÜ Projesi, 2003-113.001.5).  

84.

Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2003-2006. Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Meşcere Tiplerinin Sayısal Üretilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılması (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2003-113.001.5).  

85.

Başkent, E.Z., Köse, S., Bilgili, E., Ayaz, H., Yolasığmaz, H.A., Sönmez, T., Çakır, G., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2002-2004. Orman Kaynaklarının/Ekosisteminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin İncelenmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 20.113.001.08).  

86.

Köse, S., Başkent, E.Z.,Sönmez, T., Çakır, G., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., 2002-2004. Ülkemiz Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002-113.001.4).  

87.

Şimşek, Z., 2000-2002. Kenbağı Orman Fidanlığı (Çankırı)’nda Bulunan Lepidoptera Türlerinin Tespiti ile Kavak Yalancıarısı [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]’nın Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü).  

88.

Aktaş, M., Yüksel, M., Alparslan, M., Güneş, A., Elmas, A., Aygül, Ö., Göl, C., 1999-2002. Sedir ve Karaçam Yetiştiriciliğinde Gübreleme ve Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Etkileri. (Destekleyen: A.Ü. ARFO (BAP) Proje NO: 99120001).  

89.

Gürer, M., Öner, N., Doğan, H.H., Öztürk, C.,, 2000-2002. Ilgaz – Yenice Orman İşletmesinde Orman Toplumlarının Fungal Hastalıklarının ve Silvikültürel Özelliklerinin Belirlenmesi (Destekleyen: TÜBİTAK, TARP 2550).  

90.

Şimşek, Z., 2000-2001. Ilgaz Dağı Milli Parkı (Karakeçilik Tepesi- Derbent) Orman Ekosisteminde Bulunan Böcek Türlerinin Tespiti Üzerinde Faunistk Çalışmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

91.

Şimşek, Z., Öner, N., 2000-2001. Kızılırmak (Çankırı) İlçesinde Potansiyel Ağaçlandırma Alanlarında Karışık Meşcere Oluşturarak Süne ve Kımıl Yumurta Parazitoitlerinin Korunma ve Beslenmesi İçin Uygun Ortamın Sağlanması Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Çankırı Valiliği).  

92.

Çetin, B., Abay, G., 1997-2000. Kastamonu Çevresi (Ilgaz Dağı Milli Parkı-Araç-Kurşunlu) Karayosunları (Musci) Flora ve Ekolojisi (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 97-12-00-01).  

93.

Geray, U. Özden, S. Alkan, H. Korkmaz, M, 1997-1998. Kızıldağ Milli Parkı Master Plan Projesi (Sosyal Analiz) (Destekleyen: Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü).  

94.

Öner, N., Gezer, A.,, 1994-1996. Kütahya-Gediz-Yağmurlar Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Destekleyen: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü).  

95.

Özden, S., 1994-1995. Türkiye´de Ramsar Kapsamındaki Sulak Alanların Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu).  

96.

Şimşek, Z., 1994-1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat alanlarında zararlı olan Hububat hortumluböceği (Pachytychius hordei Brullé Coleoptera : Curculionidae )'nin mücadelesine esas biyolojik kriterler ile en uygun mücadele zamanı ve ilaçların belirlenmesi üzerinde. 

97.

Serel, İ., Adıgüzel, N., Şimşek, Z., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeltiklerde zararlı olan Sogotella zsuezensis Mats. ve Kelisia ribauti Wagn. (Homoptera : Delphacidae) türlerine karşı ilaç denemesi. 

98.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.)'ye karşı ilaç denemeleri. 

99.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) mücadelesinde ULV formülasyonlu ilaçların biyolojik etkinliklerinin saptanması. 

100.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.)'ye karşı entegre mücadele imkanlarının araştırılması. 

101.

Şimşek, Z., 1990-1991. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat alanlarında zararlı olan Hububat hortumluböceği (Pachytychius hordei Brullé : Coleoptera : Curculionidae )'nin yayılış alanları ve biyo - ekolojisi üzerinde araştırmalar. 

102.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1988-1989. Süne mücadelesinde ULV ilaçlama tekniği. 

103.

Şimşek, Z., 1987-1988. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mısır ve darılarda zararlı olan böcek türleri, tanınmaları, yayılış alanları ve zararları üzerinde araştırmalar. 
Toplam Proje Sayısı: 120


 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.