Vizyon

Orman Fakültesi Vizyonu

Ulusal ve Uluslararası düzeyde farklı kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim ve işbirliği halinde olan ve tanınan, eğitim-öğretim ve araştırma çıktıları ile toplumsal bilincin oluşturulmasında bir marka değeri bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, meslek insanı yetiştiren ve toplumsal fayda sağlayan, disiplinler arası işbirliğine dayalı, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, bilimsel çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ilgili tüm kesimlerce güvenilen, desteklenen ve tercih edilen, mezunları ile iletişiminde sürekliliği bulunan ve mensubu olmaktan onur duyulan, alanında öncü ve lider bir fakülte olmaktır.

Orman Mühendisliği Programı Vizyonu

Orman alanlarında bulunan hastalık, zararlı böcek, yabancı otlar ile yangın zararlarını en az düzeyde tutmaya yönelik olarak tahmin ve erken uyarı sistemlerini geliştirmek; Orman ekosisteminde ana materyalin toprak olduğu göz önünde bulundurularak, toprakların analizini yapmak suretiyle plantasyon ormancılığında uygun tür seçimine yardımcı olmak, Ormanların sürdürülebilir olarak işletilmesi konularında araştırmaları ve yöntemlerini geliştirmek; Hastalık, zararlı ile flora ve faunanın teşhisi amacıyla mevcut laboratuvar imkanlarını sürekli geliştirmek; Lisans üstü öğrencilerine öğrenme ve pratik yapma konularında ortam hazırlamak; Uluslar arası araştırma fonlarından yararlanmaya yönelik projeler hazırlayıp hayata geçirmek; Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak suretiyle elde edilen bulguları bilim dünyasına sunmak ve tartışılmasına olanak sağlamak; Ormanların kurulması, bakımı ve işletilmesine yönelik çalışmaları geliştirmek; Orman içine gerekli hizmetin götürülebilmesi, orman ürünlerinin en uygun yöntem ve teknikle elde edilebilmesi için gerekli planları geliştirmek; Floristik çalışmalar yapmak suretiyle ülkemiz florasına katkılar sağlamak, yeni tür, alttür veya varyeteleri bilim dünyasına tanıtmaktır.

Peyzaj Mimarlığı Programı Vizyonu

Doğal ve kültürel peyzajı kavrama, analiz etme ve çözüm üretmede planlama, tasarım, uygulama ve yönetim süreçleri üzerine, ulusal ve uluslararası teknik bilgi ve becerileri, bilimsel düşünebilmeyi, yaşam boyu öğrenme felsefesini ve sürekli kendini geliştirip yenileyebilme alışkanlığını kazandırmaktır.