• Havza Yönetimi Anabilim Dalı

   

  Havza Yönetimi Anabilim dalının öğretim ve araştırma eğitim kapsamına giren temel konuları; toprak fiziği, hidrometeoroloji, orman ve mera hidrolojisi, ormancılık meteorolojisi, mera amenajmanı ve ekolojisi ile toprak erozyonu, toprak ve su koruma, arazi sınıflaması ve ıslahı, su kalitesi ve çevre kirliliği, havza amenajmanı, kurak bölge ıslahı, su kaynakları planlaması gibi çevre sorunlarıyla ilgili konulardır.

   

  Havza Yönetimi Anabilim Dalının çalışma alanları; ülkemizdeki orman fakültelerinde verilen ormancılık eğitimi bünyesinde; orman ve mera alanlarındaki su döngüsü, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, su kalitesi ve çevre kirliliği, toprak erozyonu ve sedimentasyon, erozyon kontrol çalışmaları, arazi tahribatı, arazi sınıflaması ve ıslahı, havza planlaması, mera ekolojisi ve yönetimi ile kurak ve yarı-kurak sahaların ıslahı konularını işlemektedir.

  Halen Anabilim dalımızda bir Profesör, bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Doktor Araştırma Görevlisi olmak üzere üç öğretim elemanı görev yapmaktadır.

  Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ceyhun Göl

  Unvanı

  Adı- Soyadı

  Dahili Telefon

  E-Mail

  Prof. Dr.

  Ceyhun Göl

  3259

  drceyhungol@gmail.com

  Dr. Öğr. Üyesi

  Arda Özen

  3300

  ardaozen@gmail.com

  Arş. Gör. Dr.

  Semih Ediş

  3271

  semihedis@karatekin.edu.tr

   

   Anabilim Dalının Lisans Dersleri
   

  DERS KOD

  Dersin Adı

  ORM102

  Ormancılıkta Çevre Bilimi ve İklim Bilgisi

  ORM107

  Çevre Koruma

  ORM115

  Ormancılıkta Meteoroloji ve Klimatoloji

  ORM208

  Orman Ekolojisi

  ORM210

  Kuraklık ve Su Yönetimi

  ORM212

  Mera Ekolojisi

  ORM219

  Erozyon ve Sel Kontrolü

  ORM301

  Havza Yönetimi

  ORM308

  Toprak ve Su Koruma

  ORM312

  Havza Analizi

  ORM319

  Hidroloji

  ORM411

  Arazi Yönetimi

  ORM412

  Erozyon Kontrol Projesi Hazırlama

  ORM413

  ORM428

  ORM431

  Mera Yönetimi

  Sulak Alan Ekolojisi

  Türkiye`nin Sulak Alanları

   

  Anabilim Dalının Yüksek Lisans Dersleri

  DERS KOD

  Dersin Adı

  ORM523

  Arazi Kullanım,Planlama ve Yönetim

  ORM524

  Bütünsel Havza Yönetimi

  ORM525

  Kuraklık ve Su Yönetimi

  ORM526

  Orman ve Mera Hidrolojisi

  ORM527

  İleri Toprak ve Su Koruma

  ORM528

  Havza Islahı

  ORM539

  Çayır ve Mera Islahı

  ORM545

  Çayır Mera Yönetiminin Teknik Esasları

  ORM547

  Otlatma Sistemleri

  ORM557

  Orman İçi ve Bitişiğindeki Meralarda Vejetasyon Ölçme Yöntemleri

  ORM584

  Havzalarda Sulakalan Yönetimi

  ORM585

  Su Kalitesi Kontrol ve Koruma Yöntemleri

  ORM586

  ORM589

  Orman-Sucul Ekosistem İlişkileri

  Su Kaynakları Amenajmanı

  Anabilim Dalının Doktora Dersleri

  DERS KOD

  Dersin Adı

  ORM613

  Toprak, Su ve Bitki İlişkileri

  ORM614

  Havzalarda Çevre Koruma

  ORM622

  Hidrometeorolojik Ölçmeler

  ORM624

  Kurak ve Yarı-Kurak Havzalarda Su Hasadı