Havza Yönetimi Anabilim Dalı

 

Havza Yönetimi Anabilim dalının öğretim ve araştırma eğitim kapsamına giren temel konuları; toprak fiziği, hidrometeoroloji, orman ve mera hidrolojisi, ormancılık meteorolojisi, mera amenajmanı ve ekolojisi ile toprak erozyonu, toprak ve su koruma, arazi sınıflaması ve ıslahı, su kalitesi ve çevre kirliliği, havza amenajmanı, kurak bölge ıslahı, su kaynakları planlaması gibi çevre sorunlarıyla ilgili konulardır.

 

Havza Yönetimi Anabilim Dalının çalışma alanları; ülkemizdeki orman fakültelerinde verilen ormancılık eğitimi bünyesinde; orman ve mera alanlarındaki su döngüsü, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, su kalitesi ve çevre kirliliği, toprak erozyonu ve sedimentasyon, erozyon kontrol çalışmaları, arazi tahribatı, arazi sınıflaması ve ıslahı, havza planlaması, mera ekolojisi ve yönetimi ile kurak ve yarı-kurak sahaların ıslahı konularını işlemektedir.

Halen Anabilim dalımızda bir Profesör, bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Doktor Araştırma Görevlisi olmak üzere üç öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ceyhun Göl

Unvanı

Adı- Soyadı

Dahili Telefon

E-Mail

Prof. Dr.

Ceyhun Göl

3259

drceyhungol@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Semih Ediş

3271

semihedis@karatekin.edu.tr

 

 Anabilim Dalının Lisans Dersleri
 

DERS KOD

Dersin Adı

ORM102

Ormancılıkta Çevre Bilimi ve İklim Bilgisi

ORM107

Çevre Koruma

ORM115

Ormancılıkta Meteoroloji ve Klimatoloji

ORM208

Orman Ekolojisi

ORM210

Kuraklık ve Su Yönetimi

ORM212

Mera Ekolojisi

ORM219

Erozyon ve Sel Kontrolü

ORM301

Havza Yönetimi

ORM308

Toprak ve Su Koruma

ORM312

Havza Analizi

ORM319

Hidroloji

ORM411

Arazi Yönetimi

ORM412

Erozyon Kontrol Projesi Hazırlama

ORM413

ORM428

ORM431

Mera Yönetimi

Sulak Alan Ekolojisi

Türkiye`nin Sulak Alanları

 

Anabilim Dalının Yüksek Lisans Dersleri

DERS KOD

Dersin Adı

ORM523

Arazi Kullanım,Planlama ve Yönetim

ORM524

Bütünsel Havza Yönetimi

ORM525

Kuraklık ve Su Yönetimi

ORM526

Orman ve Mera Hidrolojisi

ORM527

İleri Toprak ve Su Koruma

ORM528

Havza Islahı

ORM539

Çayır ve Mera Islahı

ORM545

Çayır Mera Yönetiminin Teknik Esasları

ORM547

Otlatma Sistemleri

ORM557

Orman İçi ve Bitişiğindeki Meralarda Vejetasyon Ölçme Yöntemleri

ORM584

Havzalarda Sulakalan Yönetimi

ORM585

Su Kalitesi Kontrol ve Koruma Yöntemleri

ORM586

ORM589

Orman-Sucul Ekosistem İlişkileri

Su Kaynakları Amenajmanı

Anabilim Dalının Doktora Dersleri

DERS KOD

Dersin Adı

ORM613

Toprak, Su ve Bitki İlişkileri

ORM614

Havzalarda Çevre Koruma

ORM622

Hidrometeorolojik Ölçmeler

ORM624

Kurak ve Yarı-Kurak Havzalarda Su Hasadı