Orman Hasılatı ve Biyometri Dalı

 

Ülkemizde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde 1977 yılında Orman Hasılatı ve İktisadı Kürsüsünün gelişip büyüyerek Ormancılık Ekonomisi, Orman Hukuku ve Orman Hasılatı ve Biyometri Kürsüleri halinde üçe bölünmesiyle bugünkü Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim dalının temeli atılmıştır. Daha sonraki yıllarda Karadeniz teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve diğer üniversitelerde Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim dalı kurulmuştur. Fakültemizin Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı, Bakanlar Kurulunun Çankırı Orman Fakültesinin kuruluşuna dair 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan dokuz anabilim dalından birisidir.

 


Anabilim dalımız, eğitim-öğretim faaliyetleri halen, “Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü” adı altında devam etmektedir. Anabilim Dalı’nın kadrolu ilk öğretim elemanı, 2001 ve 2002 yıllarında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan İlker ERCANLI ve Muammer ŞENYURT’tur. Daha sonraki yıllarda, Ferhat BOLAT göreve başlamıştır. Halen Prof. Dr. İlker ERCANLI ve Dr. Öğr. Üyesi Muammer ŞENYURT ve Arş. Gör. Ferhat BOLAT görev yapmaktadır. Anabilim dalının lisans dersleri 2011 yılına kadar Saygıdeğer Hocalarımız Prof. Dr. Hakkı YAVUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Serdar CARUS (Süleyman Demirel Üniversitesi) ve Prof. Dr. Fahri BATU (Artvin Çoruh Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi) tarafından verilmiştir.
 

 

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalının akademik ve bilimsel çalışma alanlarını: Ağaçların ve meşcerelerinin artım ve büyüme ilişkileri, artım ve büyümeye etki eden çeşitli faktörlerin sayısal olarak ortaya konulması, tek ağaç ve meşcere ölçümü (dendrometri), ormancılıkta istatistik biliminin çeşitli düzeylerde uygulanması, artım ve büyüme modelleri, normal ve sıklığa bağlı hasılat tabloları, orman envanteri, yetişme ortamı verim gücü tahmini, ADA ve GADA dinamik bonitet endeks modelleri, karışık etkili doğrusal olmayan modelleme gibi çeşitli konular içermektedir

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalında: Orman Hasılat Bilgisi, Dendrometri, Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri olmak üzere 3 zorunlu ve Ormancılıkta Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları ile Orman Envanteri olmak üzere 2 seçmeli lisans dersleri verilmektedir. Ayrıca Anabilim dalında, çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere çok sayıda Lisansüstü dersler de verilmektedir.

 

 

Orman Hasılatı ve Biyometri  Anabilim Dalının Lisansüstü Dersleri;

-Ormancılıkta Artım ve Büyüme Modelleri
-İstatistik Yöntemler ve Ormancılıktaki Uygulamaları
-Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı
-Ormancılıkta Parametrik Olmayan İstatistiksel Analiz Uygulamaları
-Ormancılık Araştırmalarında Deneme Desenleri
-Ormanların Verim Gücünün Tahmin Edilmesinde Bonitet Endeks Modelleri
-Ormancılıkta Biyokütle Tahmin Yöntemleri
-Ormancılıkta Çap Dağılım Modelleri
-Ağaçlar Arasındaki Rekabetin Modellenmesinde Yarışma Endeksleri
-Meşcere Artım ve Büyüme Tahminlerinde Hasılat Tabloları
-Ormancılıkta Hacim Tahmininde Ağaç Hacim Denklemleri ve Tabloları
-Ormancılıkta Süreç Tabanlı Büyüme Modelleri
- Ormancılıkta Büyümeye İlişkin Zamansal Verilerin Modellemesi
- Ormancılıkta Yapı Analizi ve Modellemesi

- Ormancılıkta Karışık Etkili Modelleme

 


Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı bünyesinde: Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin kullanımına imkan sağlanan, çap ölçer (5 adet), kabuk ölçer (2 adet), mekanik boy ölçer (2 adet), elektronik boy ölçer (1 adet) pusula (1 adet), GPS (1 adet), artım burgusu (5 adet), gibi malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde olup Orman Hasılatı ve Biyometri ile ilgili Lisans ve Lisansüstü derslerde veya çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet lisanslı SAS 9.3 Yazılımı ile SPSS İstatistik Programı üniversite internet ağına bağlı bilgisayarda bulunmaktadır.

 

Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İlker ERCANLI

Unvanı

Adı- Soyadı

Dahili Telefon

E-Mail

Prof. Dr.

İlker ERCANLI

3301

ilkerercanli@karatekin.edu.tr

Doç. Dr.

Muammer ŞENYURT

3287

msenyurt@karatekin.edu.tr 

Arş. Gör. Dr.

Ferhat BOLAT

 

fbolat@karatekin.edu.tr

 

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalında şimdiye kadar tamamlanmış projeler şunlardır:

  1. TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROJESİ: İlker ERCANLI (Yürütücü), Muammer ŞENYURT, Alkan GÜNLÜ, Sedat KELEŞ, Ferhat BOLAT, Azim Kutlat KURT, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Gösteren Anadolu Karaçamı Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi