Çift Anadal / Yandal

Çift anadal ve yandal programlarına ait müfredat ile ders/uygulama kredileri ve içerikleri, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenerek fakülte kurulu önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir. Değişiklik önerileri eğitim-öğretim yılı başlamadan önce rektörlüğe iletilir. Her akademik yılın başında çift anadal ve yandal programlarının kontenjanları ve koşulları, fakülte yönetim kurulu kararı ile duyurur.

Çift anadal ve yandal programlarına başvurular, anadal diploma programının en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında ilgili bölüme yapılır. Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması hâlinde verilebilir. Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda “yandal sertifikası” düzenlenir. Bu sertifikalar diploma yerine geçmez.