İş ve Çalışma İmkanları

Orman Mühendisliği - İş ve Çalışma Olanakları

Orman mühendisleri için yaygın iş alanı kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü emrinde çalışılabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev alınabilmektedir.

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

 

 

Diğer taraftan Orman Mühendisleri Odası (OMO) tarafından düzenlenen serbest meslek mensubu (SMM) belgesine sahip olmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere girerek ağaçlandırma ve benzeri iş ve işlemlerde aktif olarak yer alınabilmektedir. Ayrıca bu belgeye sahip Orman Mühendisleri mahkemelerde bilirkişilik de yapabilmektedir.

Diğer taraftan Orman Mühendisleri Odası (OMO) tarafından düzenlenen serbest meslek mensubu (SMM) belgesine sahip olmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere girerek ağaçlandırma ve benzeri iş ve işlemlerde aktif olarak yer alınabilmektedir. Ayrıca bu belgeye sahip Orman Mühendisleri mahkemelerde bilirkişilik de yapabilmektedir.

 

 

Özel sektörde ise durum günün piyasa istekleri doğrultusunda hareket edecek şekilde olmaktadır. Çevre düzenlemesi, park bahçe peyzaj işleri, rehabilitasyon çalışmalarında, ormancılıkla ilgili faaliyet gösteren özel şirketlerde görev alabilmektedirler.

2006 yılından bu yana ormancılık alanında faaliyet gösteren birçok şirket faaliyete geçmiştir. Orman Mühendisleri odası 2014 kayıtlarına göre 791 adet şirket bu konuda faaliyet göstermektedir. Özel sektörde sayısı binlerle ifade edilebilecek orman mühendisine istihdam oluşturacak kapasite mevcuttur. Her yıl ortalama 200-300 civarı Orman Mühendisi kamuda çalışma imkanı bulmaktadır.

Özel Sektör Faaliyet alanları:

 • Ağaçlandırma Uygulama Projesi
 • Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi 
 • Mera Islah Uygulama Projesi 
 • Taşkın Koruma ve Rüsubat Kontrolü 
 • İstikşaf Raporu Hazırlama 
 • Amenajman Planı Yapımı 
 • Yol Şebeke Planı Yapımı 
 • Özel Ağaçlandırma Müracaat Dosyası Hazırlanması
 • Fidanlık Kuruluş Raporu
 • Fidanlık Projesi
 • 6831 sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre; Maden Arama veya İşletme İzni Dosya Tanzimi  Maden Tesis İzni Dosya Tanzimi  Maden  Altyapı Tesis İzni Dosya Tanzimi, 17.ve 18.maddeye göre verilecek  izinlerde dosya tanzimi (Savunma,ulaşım, katı atık bertaraf  ve depolama tesisleri, sağlık,eğitim, spor,  balık üretim tesisi, gölet, mezarlık  vb.izinleri dahil)
 • Hukuk bürolarına Orman Mevzuatı konusunda danışmanlık
 • Ağaç Röleve Plan ve Hizmetleri 
 • Bilirkişilik Hizmetleri ve Dosya Tanzimi
 • Orman içi su kaynaklarının planlanması
 • Kent ormancılığı ve Ekoturizm
 • Orman İzin dosyaları
 • GIS tabanlı Harita Üretim İşleri
 • Her Türlü Ormancılık Danışmanlık Hizmetleri
 • Devlet sektöründe (yangın nöbeti parası, araziye harcırah ve 3 ayda bir verilen arazi tazminatı ile beraber) işe yeni başlayan Orman Mühendisleri 3500-4000 arası maaş almaktadırlar. Özel sektörde maaşlar 2500-10000 arası değişmektedir.

 

 

MESLEKTE İLERLEME

 “Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.” Alanında Yüksek Lisans yapan mezunlar "Orman Yüksek Mühendisi" ünvanını alırlar.

Peyzaj Mimarlığı - İş ve Çalışma İmkanı

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler aşağıdaki sektörlerde ve kurumlarda çalışabilirler;

Üniversiteler

Akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir. Fakülteler, Meslek Yüksek Okulları ve Rektörlüklere bağlı çeşitli Anabilim Dallarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan peyzaj mimarları, teknik eleman statüsünde yer alan "Mühendis" kadrosunda görev yapmaktadırlar.

 • Belediyeler (Park ve Bahçe Müdürlükleri, İmar ve Çevre Düzenleme Birimleri).
 • Bakanlıklar (T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ve Bakanlıklara bağlı planlama müdürlükleri
 • Kuruluşlar (Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, DPT, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ).

 

Özel Sektör

 • Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb.,
 • Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler
 • Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri.
 • Özel Fidanlıklar
 • Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.

 

Peyzaj Mimarları turizm ve dinlenme alanları, kampüsler, ticari merkezler, alış veriş merkezleri, kamu yapıları, yerleşim alanları ile ilgili yer seçimi çalışmalarında yer alırlar, alan kullanım kararları üretirler, uygulama ve bakım çalışmalarını yürütürler, koruma projelerinde yer alırlar.