Program Tanıtımları

Öğrencilerinin %87`si Orman Mühendisliğini geleceği parlak ve gelişme umudu olan bir meslek olarak değerlendirmiş ve   %75`inin Orman Mühendisi olmaktan mutlu olduğu belirtmiştir (*Daşdemir ve Atmış,2008).

Orman Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

1.

Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak,
2. Mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak,
3. Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak,
4. Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek,
5. Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek,
6. Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek,
7. Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
8. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapmak,
9. Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak,
10. Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak,
11. Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak,
12. Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları yapmak,
13. Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak,
14. Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek,
15. Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak,
16. Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak.
17. Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak,
18. Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
19. Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar. Çalışma ortamları ise kimyasallardan uzak sağlıklı sayılacak bir ortamdır.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Orman Mühendisi” lisans diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir.
 

 BURS İMKANI

Bu programa (Orman Mühendisliği), 2016 ÖSYS’de ilk 15 tercihinde yer verip, söz konusu programa yerleşen ilk 3 öğrenciye kesin kayıt yaptırmaları halinde zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla aylık 800 TL (12 ay boyunca) "YÖK Bursu" verilecektir. Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

"YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında yer alan http://www.yok.gov.tr/web/guest/534 adresinden ulaşılabilecektir.

Peyzaj Nedir?

Çoğu kişinin aslında bildiği ama terim olarak çok sık karşılaşmadığı bu yabancı kelime “paysage” Fransızcadan dilimize yerleşmiştir. Anlamı manzara görünüm demektir.

Peyzaj: Bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür.(Aran,1965) 

Peyzaj Mimarı: Peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma-kullanım dengesi gözetilerek ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun olarak planlanması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında bilim ve sanat temelinde proje üreten kişidir (Korkut ve ark. 2010).

 

Peyzaj Mimarı ne yapar?

Peyzaj Mimarı, Bazı durumlarda Doğa’yı taklit ederek bazı durumlarda ileri teknoloji, sanat ve hayal gücü kullanarak insanlar için huzurlu ve yaşanabilir alanlar yaratmak amacıyla planlama, tasarım ve uygulamalar yapar. Doğal alanları korur, bu alanların uygun şekilde, en az zararla kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması için planlama çalışmaları yapar. Onarılması gereken bozulmuş doğal alanları tespit eder ve onarır.

Dünyamızda, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarından sahillerimize, kent meydanlarındaki heykellerden bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesinden evlerimizin bahçelerine kadar bir çok alanda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları yaparken, bitkilerin renk doku, koku, büyüklük küçüklük gibi özelliklerinin ve bitkilerin alanda yerleştirilmesinin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini bilir. Bitkileri yerleştirirken bir bahçıvandan farklı olarak alanın yıllar sonraki durumunu planlar. Bitkileri, doğal yaşam koşullarına, alanın kullanım şekline ve kullanıcı profiline göre seçer.

Paris’in hemen dışında yer alan Versay Sarayı’ndan peyzaj düzenlemesi

Çalışma ortamı ve koşulları

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür.

Eğitim Programı

Eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz, veri toplama ve analizi, çevre ve insan ilişkileri, ilgili yasalar ve yönetmelikler, kentsel ve kırsal, tarımsal, ticari ve endüstriyel alanlarda, klasik (kalem kağıtla) ve bilgisayar destekli peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı, proje detay çizimleri, doğa onarımı, bitkisel üretim ve bakım, park-bahçe yapım ve bakımı (Ev bahçeleri, hobi bahçeleri, hayvanat bahçeleri, botanik behçeleri, vb.), tarihi ve modern alanlar ve bu alanlarda peyzaj sanatları konularında eğitim alırlar.

 Latince ve Türkçe bitki (Ağaç, çalı, tek yıllık, çok yıllık, yer örtücüler) isimlerini ve bitkilerin özelliklerini öğrenirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

“Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj Mimarı" lisans diploması ve “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir.

Belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.

Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.

Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ....) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Bölümümüz bu sene ilk öğrencilerini alacaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayın.